Actueel


18-09-2014
Is een zakelijke gift nog steeds aantrekkelijker?

giften


Is een zakelijke gift nog steeds aantrekkelijker?

Als u een goed doel wilt ondersteunen, kan dat als ondernemer zowel zakelijk als privé. Een zakelijke gift was in veel gevallen voordeliger, maar daarin is sinds dit jaar verandering gekomen. Hoe zit dat precies?

Regels giften 2014.

Sinds 2014 zijn de regels veranderd voor giften die u betaalt. Dit kan de keuze beïnvloeden om privé of zakelijk te doneren. Wat is hierbij van belang?

Zakelijke giften. Over zakelijke giften kunnen we kort zijn: deze zijn aftrekbaar van de winst als er een zakelijk doel is. Dat zakelijke doel is al gauw aanwezig, zo blijkt uit jarenlange rechtspraak. Let op. Bij een zakelijke gift speelt dat uw winst eerst verminderd wordt met de MKB-winstvrijstelling van 14% vóórdat u belasting betaalt. Hierdoor levert een gift van € 1.000,- per saldo slechts € 860,- aan aftrek op.

Privégiften. Als u privé een goed doel steunt, heeft u te maken met een niet-aftrekbaar drempelbedrag (1% van uw inkomen, met een minimum van € 60,-) bij een inkomen van € 40.000,- levert een gift van € 1.000,- u slechts € 600,- aan aftrek op. Bedragen uw privégiften meer dan 10% van uw inkomen, dan is het meerdere niet aftrekbaar.


Periodieke giften

Andere regels. Bovengenoemde drempels en het genoemde maximum zijn niet van toepassing op periodieke giften. Van een periodieke gift is sprake als u ten minste vijf jaar lang een vast en gelijkmatig bedrag betaalt aan een goed doel. De gift moet daarnaast eindigen bij overlijden. Tot dit jaar was het een struikelblok dat een periodiek gift vastgelegd moest zijn in een notariële akte.

Kosten. De kosten van een dergelijke akte bedragen al snel € 200,- soms nog veel meer. Nu is het voldoende als een periodieke gift vastligt in een onderhandse akte, oftewel: in een akte die u zelf mag maken. Met het vervallen van de eis dat een notaris de akte moet hebben opgesteld, is een periodieke schenking aantrekkelijker geworden. Immers, uw gift kent geen drempels of maximum meer en leidt dus tot 100% aftrek. Dat geldt zelfs voor een gift van bijv. 5 x € 20,- per jaar.


Onderhandse akte

Zelf doen. Als u zelf een akte opstelt, moeten daarin de volgende zaken worden vermeld:

  • Uw naam, adres en burgerservicenummer;
  • Van de begunstigde vereniging: de naam en het KvK-nummer, of, als het een buitenlandse vereniging is, een door de vestigingsstaat aan de begiftigde vereniging toegend identificatienummer vergelijkbaar met ons Kvk-nummer;
  • Het startjaar en de looptijd van de uitkeringen en verstrekkingen;
  • De jaarlijkse hoogte van de uitkeringen of een omschrijving van de verstrekkingen;
  • Een door de instelling of vereniging aan de schenking toe te kennen uniek transactienummer van ten hoogste 15 cijfers.

De keuze is aan u. Omdat een privégift tot 100% aftrek leidt als u er een periodieke gift van maakt, is dit voordeliger dan een zakelijke gift. Bij een eenmalige gift zal een zakelijke gift vaan aantrekkelijker zijn vanwege de drempel voor privégiften. Waar u voor kiest, is natuurlijk ook afhankelijk van de vraag of u wel vijf jaar lang aan een gift gebonden wilt zijn.

Omdat voor de aftrek van een periodieke gift geen drempels en geen maximum gelden, is deze voordeliger dan een zakelijke gift. Voor een periodieke gift is niet langer een notariële akte vereist. Gebruik de voorbeelden van de belastingdienst.


« Ga terug