Tax planning


 

Tax planning voor B.V.'s

De belasting die een B.V. in Nederland moet betalen wordt vaak beschouwd als een gegeven. De B.V. moet nu eenmaal belasting betalen. Op zich is daar niets mis mee. Echter uit de praktijk blijkt dat de meeste ondernemers vaak te veel betalen. Een iets andere inrichting of uitvoering van een transactie, of een iets andere structuur kan al snel tot behoorlijke belastingbesparingen leiden. We komen dan op het gebied van de fiscale planning voor de B.V. waar wij  dagelijks mee bezig zijn.

Hoe gaan we te werk ?

In de eerste instantie willen we graag van u weten, op welke punten u de belastingheffing onredelijk zwaar vindt. Dit is een belangrijke indicatie van de gebieden waarop de fiscale planning zich moet richten. Wij krijgen dan ook meteen een indruk van het financiële belang en kunnen daardoor ook een eerste kosten/baten analyse maken van een eventuele tax planning. Ons uitgangspunt is namelijk dat u altijd belasting kunt besparen alhoewel  het wel de vraag blijft of de kosten hiervan opwegen tegen het te behalen voordeel. Een veel voorkomende vraag is dan ook: wat zijn de fiscale consequenties en wat levert het mij uiteindelijk op ?

Enige voorbeelden ter illustratie:

  1. Op dit moment verhuurt uw holding het bedrijfspand aan de werkmaatschappij, maar u overweegt om het pand op termijn ter verkopen. Wat kunt u nu doen om de fiscale kosten bij verkoop te beperken?
  2. U geniet nu een salaris uit de houdstermaatschappij maar vraagt zich af of er geen fiscaal vriendelijkere manier is om uw inkomen uit de B.V. te halen.
  3. U heeft uw pensioenen nu geheel uitbesteed maar wellicht kunt u een aanzienlijke kostenbesparing doorvoeren door het pensioen in eigen beheer te houden.
  4. U heeft een holding en twee werkmaatschappijen en vraagt zich af of u deze vennootschappen in een fiscale eenheid moet opnemen, of juist niet?
  5. Een  van  uw   vennootschappen   heeft   verlies   gemaakt.   Hoe kunt u deze verliezen zo snel mogelijk te gelde maken?
  6. U wilt een ander bedrijf overnemen en vraagt zich af hoe dit vanuit een fiscaal perspectief het beste kan worden aangepakt.
  7. Uw bedrijf moet worden geherfinancierd: wat is de beste manier vanuit fiscaal perspectief? Zijn er fiscale voordelen te behalen?
  8. U bent actief in het buitenland: wat zijn de fiscale consequenties en zijn er fiscale voorbeelden te behalen?

Dit is uiteraard nog maar een selectie van de onderwerpen die aan bod kunnen komen en uiteindelijk bepaalt u zelf waarop wel en waarop geen actie moet worden ondernomen.

Internationale tax planning

Het begrip "internationale tax planning" is geen vast gedefinieerd begrip.  Welke betekenis men hieraan  geeft zal met name afhangen van de belevingswereld van de lezer. Voor een internationaal werkzame fiscalist is dit begrip echter wel duidelijk.  Het staat voor advisering op de feitelijke inrichting van grensoverschrijdende transacties en structuren met het oogmerk om belastingvoordelen te behalen. In deze context moet de term "belastingvoordelen" ruim worden uitgelegd, waarbij het belang van het fiscale motief voor een transactie of structuur als een maatstaf kan worden gehanteerd. 

De advisering gericht op transacties met een beperkt fiscaal motief, zit met name op de voorkoming van dubbele belastingheffing indien meerdere landen dezelfde winst of inkomen in hun belastingheffing willen betrekken.  Centraal staat vaak de belastingheffing op uitgaande inkomensstromen.  De belangrijkste pijlers voor deze categorie advisering bestaan uit de toepassing van belastingverdragen en multilaterale regelingen, zoals de Europese Richtlijnen, die gericht zijn op de voorkoming van dubbele heffing.    
De advisering gericht op transacties met een sterk fiscaal motief, betreffende met name  advisering op structuren en transacties die hoofdzakelijk fiscaal gedreven zijn en zonder de fiscale voordelen niet zouden bestaan.  Ook hier zijn belastingverdragen en multilaterale regelingen van belang, maar de nadruk ligt bij de fiscale wetgeving die in de landen afzonderlijk van toepassing zijn. Met name de hoogte van de lokale belastingtarieven (belastingparadijzen ofwel tax havens) en verschillen in interpretatie van instrumenten of entiteiten (hybride vormen) zijn hierbij van belang.   
Bij international tax planning hoort tevens een lokale planning.  Zo zal het laten vallen van winst in een tax haven zinloos zijn als de investeerder alsnog in zijn woonland de volle pond aan belasting over deze winst moet betalen.  Het gaat hierbij dan met name om de behandeling van de rendementen op aandelen (dividenden en vermogenswinsten) in het  woonland. 

 

« Ga terug